Samværspolitik

Samværspolitik for Thy Pinsekirke

Denne samværspolitik vedrører samværet med børn og unge under 18 år i børne-, teenage- og ungdomsforeningen (PBU) i Thy Pinsekirke. I tillæg til denne samværspolitik er der udarbejdet konkrete retningslinjer til brug for medarbejdere internt i BTU-foreningen. 

Baggrund 

Ifølge FN's konvention om barnets rettigheder har alle børn og unge ret til at blive beskyttet mod vold, misbrug og udnyttelse. Serviceloven siger endvidere om underretningspligt, at ”den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen”. Dette danner grundlaget for vores samværspolitik. 

Formål 

Formålet med samværspolitikken er at forebygge fysiske, psykiske og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år samt beskytte medarbejdere mod at blive misforstået, mistænkeliggjort og udsat for falske anklager. Dertil skal samværspolitikken være handlingsanvisende, hvis der opnås kendskab til overgreb eller mistrivsel såvel inden for foreningen som uden for. 

Formålet med samværspolitikken er endvidere at danne grundlag for udarbejdelse af konkrete retningslinjer for samværet i BTU-foreningen. 

Definition af overgreb på børn og unge 

Overgreb på børn og unge kan finde sted mellem medarbejder og barn, mellem barnet og relationer, dette har uden for foreningen eller i mellem børn. Fælles for alle former af overgreb er, at individuelle grænser hos den/de krænkede overskrides. Der kan være tale om tre typer overgreb: 

Fysiske overgreb i form af slag, spark, rusk, kvælningsforsøg, fastholdelse og lignende. Eksempelvis hvis en frivillig fastholder et uroligt barn ved at sætte sig oven på det. 

Psykiske overgreb såsom indespærring, isolation, trusler, verbale angreb, ignorering og nedværdigende behandling.
Eksempelvis når et barn udstilles på en negativ måde foran de øvrige børn og voksne. 

Seksuelle overgreb ved fysisk kontakt, psykisk eller verbal krænkelse.
Eksempelvis hvis en frivillig kommenterer en piges kvindelige former i et krænkende sprog. 

I samværet opbygges ofte nære relationer, som følges med fysisk kontakt mellem medarbejdere og børn, teenagere og unge. Her er det medarbejderens opgave at være opmærksom på individuelle grænser og vælge aktiviteter, som tager hensyn til behovet for intimsfære og højere grad af blufærdighed. Et knus kan eksempelvis opfattes forskelligt af medarbejderen og barnet, og ironi, sarkasme eller indforståede bemærkninger kan blive opfattet som mobning. 

Børneattester 

Medarbejdere i Thy Pinsekirkes PBU-forening, som igennem deres ansvarsområde har kontakt til børn og unge op til 18 år, afkræves samtykke til indhentning af en børneattest hos Rigspolitiet. Børneattester indeholder oplysninger om overtrædelser af straffelovens regler om seksuelle krænkelser af børn under 15 år. 

Handling ved antagelse eller viden om overgreb eller mistrivsel 

Ved antagelse eller viden om fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb har medarbejderen underretningspligt i henhold til Serviceloven. I sådanne tilfælde skal medarbejderen kontakte nærmeste leder, som vil stå for underretningen i samarbejde med vedkommendes egen leder. Denne procedure skal sikre, at en medarbejder ikke står alene med det psykiske pres, som viden af så alvorlig karakter kan medføre. 

Ved antagelse eller viden om mistrivsel, som ikke indebærer overgreb, skal medarbejderen kontakte nærmeste leder. I sådanne tilfælde anser vi det som vores ansvar at underrette forældrene til det pågældende barn/den unge. Dette kunne være viden om cutting, mobning, selvmordstanker og spisevægring. 

Godkendt af menighedsrådet i Thy pinsekirke, april 2022 

Ny her i kirken?

Bliv en del af et fælleskab

Jeg er ny her